For professionelle

Ydelsesbeskrivelse

Kommunale sagsbehandlere kan se vores ydelsesbeskrivelse læses her

Målgruppe og problemkompleks

Herberget Overførstergården er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 110 til mænd og kvinder, der ikke har en bolig, eller ikke kan opholde sig i sin bolig, og som har sociale problemer i form af f.eks. overforbrug af alkohol og/eller hash, psykiske eller fysiske problemer, manglende netværk, økonomiske udfordringer m.v.

Hvis borgeren har et aktivt forbrug af andre rusmidler end hash eller alkohol, eller hvis borgeren har alvorlig ubehandlet psykiatrisk lidelse, henvises til et andet tilbud, hvor der er tilknyttet sundhedsfagligt personale.

Herberget Overførstergården er et tilbud til alle slags mennesker, der i en periode har behov for hjælp og støtte til at komme videre i livet. Vi vægter respekt, ordentlighed og forskellighed højt og har stor opmærksomhed på, at der skal være plads til alle.

Der må ikke indtage rusmidler på Overførstergårdens matrikel, men vi har ikke krav om, at vores beboere skal være afholdende

Hvis borgeren har behov for en psykiatrisk behandlingsindsats, vejleder vi om mulighederne for behandling og samarbejder med psykiatriske ambulatorier, egen læge m.v. Hvis borgeren har behov for afklaring af og behandling for fysiske helbredsproblemer samarbejder vi med egen læge, hospital, genoptræningstilbud m.v.

Overførstergården støtter beboeren i at få overblik over økonomi, indgå betalingsaftaler m.v. Vi henviser til ekstern gældsrådgivning ved behov.

På Overførstergården har vi et tæt samarbejde med borgerens jobcenter og støtter op om afklaring af arbejdsevne og tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelsesinstitution, hvis der er muligt.

Overførstergårdens oplysninger på Tilbudsportalen kan ses her

Udflytning

Overførstergården har erfaring for, at det er meget vigtigt, at udflytningen foregår på en så hensigtsmæssig måde som muligt, lige som det er vigtigt, at tidligere beboere har et fast holdepunkt i tilværelsen i form af stadig kontakt med Overførstergården, og det fællesskab man har skabt her, indtil man har skabt et eventuelt nyt netværk. Vi har derfor lagt vægt på dette område, og vi er kendt for et fagligt og menneskeligt dygtigt efterforsorg på et højt niveau.
Beboerne kan få tilbudt efterforsorg i op til 1 år efter udflytningen. Beboeren og medarbejderen udfærdiger sammen en kontrakt/udflytningsplan ved fraflytning. Den indeholder de punkter, som er vigtige for den, der flytter ud. Det kan være praktisk hjælp til indretning af boligen, indkøb af møbler, men også aftaler om, hvor tit er skal følges op, hvornår de kommer til spisning, arrangementer, aktiviteter, hjælp til møder med offentlige myndigheder osv.

Det er den kontaktperson, man har haft under hele opholdet, der er efterforsorgsmedarbejderen, idet vi mener, at det er vigtigt at opretholde den relation og dermed tillid, der er opbygget under opholdet. Efterforsorgen kan foregå i den tidligere beboers hjem og/eller på Overførstergården.

Priser

Brugerbetaling og den kommunale takst fastsættes 1 gang årligt i henhold til Socialministeriets regler.

Priser år 2021

  • Kost pr. dag: 97,- kr.
  • Logi pr. dag: Betaling for logi opkræves af betalingskommunen hos borgeren og er kr.92,- pr. døgn.
  • Udflytterbolig pr. måned: 460,-

Den kommunale takstbetaling er pr. døgn i 2021 er 1361,- kr.