Projekter

  • Gentofte Loppemarked
  • Værksted og genbrug
  • OFH Haveservice
  • “Efter ophold på hjemløseinstutioner”
  • Debatmøder og workshops i 2019 – 20
  • ”Gode eksempler på efterforsorg”
  • Praksis- og Videnscenter

Læs om fondens donationer

Socialøkonomisk virksomhed

Gentofte loppemarked

Overførstergården driver et stort loppemarked april – oktober på en idyllisk plads mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund St. 

Markedet åbnede i 2001på initiativ fra hjemløse og er siden vokset til at blive et af Nordeuropas største og bedste markeder med over 100 stadepladser og tusindvis af besøgende.

Overskuddet går til projekter til gavn for hjemløses arbejde, boliger, fællesskaber og forskning.

Adressen er:
Bregnegårdsvej 2A
Charlottenlund.

Åbent hver søndag kl. 7 – 14
Fra april til oktober

Læs mere på gentofteloppemarked.dk.

Værksted og genbrug

Fonden åbnede i 2019 et værksted ved siden af herberget. Værkstedet bruges af herbergets beboere til at istandsætte møbler og andet udstyr, de kan tage med sig, når de flytter ud i egen bolig. Mange mangler udstyr og får ikke støtte til etablering, så værkstedet opfylder et klart og stort behov. 

Værkstedet får løbende doneret brugte møbler, køkkenudstyr, service, tæpper osv. fra borgere og virksomheder i Gentofte og omegn, samt fra Loppemarkedet.  Det, der ikke bruges af de hjemløse selv, sælges på Loppemarkedet. 

Der arbejdes med at udvide værkstedet med henblik på at øge salg af genbrugsvarer og udvikle virksomheden, så den kan gennemføre rehabiliteringsforløb for hjemløse i samarbejde med deres hjemkommuner. 

OFH Haveservice

OFG Haveservice startede i 1997 som andelsforening med 1 ansat og udvikles siden til en driftig have- og ejendomsservice. Omsætningen var i 2000 på 2,5 mio. kr. Der er omkring 12 ansatte i højsæsonen, hvoraf halvdelen er ansat på særlige vilkår I 2003 skete der nogle drastiske ændringer af markedsforholdene, tempoet blev for hårdt for vores målgruppe. OFG Haveservice blev ændret til en som indtægtsdækket virksomhed under herbergets ledelse.

Mange blandt Overførstergårdens beboere er hjulpet i gang af OFG Haveservice, enten ved kort tids aktivering, arbejdsprøve eller i job på særlige vilkår.

Projekter

Fonden har siden 2018 samarbejdet med Arbejdet Adler og SAND om at forbedre hjemløses muligheder for at få den hjælp, de har brug for. Samarbejdet er foreløbig resulteret i:

"Efter ophold på hjemløseinstutioner"

– en registerundersøgelse af hjemløse og tidligere hjemløse borgeres tilværelse og kontakt til behandling”. Analyse & Tal, 2018. Rapporten påviser at det kun er et fåtal af de hjemløse, der får den hjælp de har brug for. Det står dårligst til med de kommunale ydelser og lidt bedre med sundhedsvæsnets ydelser.

Debatmøder og workshops i 2019 – 20

Debatmøder og workshops, hvor hjemløseorganisationer drøftede erfaringer og ønsker til efterforsorg, boliger og opsøgende arbejde. Konklusionerne var kort fortalt, at efterforsorgen skal udvikles og styrkes, at der mangler billige boliger/boligtilskud, især til unge i storbyerne og at opsøgende indsatser kan forbedres med fremskudt rådgivning på væresteder.

”Gode eksempler på efterforsorg”

Analyse & Tal 2020. Notatet beskriver med cases fra Slagelse, Frederiksberg og Odense, hvor meget bedre hjælpen fungerer, når der er et godt samarbejde mellem kommuner og herberger.

Praksis- og Videnscenter

Det er planen at åbne Centret i 2021. Formålet at samle og formidle praktiske erfaringer og evidens, der er om årsager, forebyggelse og metoder. Centret skal stå på de hjemløses side, initiere nye projekter og forskning, udbyde undervisning til fagpersonale samt være lobbyist for at hjælpen til hjemløse fører til et værdigt liv med bolig, rehabilitering, arbejde/førtidspension. Centret startes i erkendelsen af de nugældende systemer, der skal hjælpe hjemløse, er præget af regler og en økonomistyring, der ikke rimer med hjemløses komplekse vanskeligheder. Hjælpen til hjemløse har siden 1970’erne været samlet i kommunerne. Alt, hvad hjemløse har brug for, kan visiteres af kommunerne: bolig, økonomi, rådgivning, rehabilitering, behandling mm. Reglerne er klare: Kommunen skal vurdere behov og tilbyde helhedsorienterede handleplaner og hjælpe til borgeren kan klare sig selv. Men det er lige så klart at kommunerne ikke løser opgaven, se fx Ankestyrelsens rapporter fra 2017.

Herberger som Overførstergården tilbyder midlertidig bolig, rådgivning og støtte til at komme videre i egen bolig, samt efterforsorg og forslag til de kommunale handleplaner for hjemløse, der flytter ud. Men beslutninger om, hvad der sker, er alene hjemkommunens og det er her det går galt. Det samme gælder for hjælpen til de mange hjemløse, der lever på tilfældige midlertidige adresser eller på gaden. Hjælpen er alt for begrænset og hænger ikke sammen. Kommunerne har monopol på hjælpen, men kan søge løsninger sammen med civilsamfundets organisationer, såsom almene boligselskaber, herberger, væresteder osv. Med det ny Praksis- og Videnscenter håber vi at åbne døre for samarbejdet og for at hjemløse, fagpersoner og specialinstitutioner får større indflydelse på de kommunale handleplaner og realisering af planerne.

Tidligere projekter

Overførstergården har siden 1990’erne ledet en række nationale og internationale projekter for at søge nye veje for hjælpen til de hjemløse. Herunder:

Videnscenter om alkohol startede 2000 som en landsdækkende selvejende institution. Centret blev af Socialministeriet og Helsefonden og tilbød bl.a. kurser for personale på institutioner for hjemløse og satte fokus på alkoholmisbrug blandt de socialt svagest stillede mennesker. 2004 blev Centret lagt sammen med andre centre i et stort Videns- og formidlingscenter for socialt udsatte, som i 2007 blev en integreret del af Socialstyrelen.

”Forum for Holistisk Integration”, 2002- 2006 var et EU – projekt, ledet af Overførstergården, der samlede herberger, lokale myndigheder og forskningsinstitutioner i Edinburgh, Marseille, Milano, Wien, Køln, Riga, Bukarest og Malmø. Man samlede erfaringer fra praksis, administration og forskning for at nå frem til fælles forståelse for, hvordan man bedst hjælper hjemløse. Projektet var opdelt i en række fokusområder: bolig, familie, arbejde, kultur og religion, sundhed, social service. Deltagerne mødtes 2 gange årligt på seminarer og var værter for hinanden på skift i deres hjembyer.

”NAP Awareness, DK” 2004-2009, satte fokus på Danmarks nationale handlingsplaner for indsatsen mod fattigdom og social udstødelse. Målet var at skabe mere opmærksomhed om planen gennem debat, inddragelse af flere aktører, konferencer osv. Den nationale handlingsplan var på det tidspunkt det eneste dokument som gjorde rede for regeringens samlede indsats mod fattigdom og social udstødelse. Projektet var støttet af EU – kommissionen og Socialministeriet.

”Flere veje og bedre metoder i behandlingen af socialt dårligt stillede alkoholikere”, 2004- 2006, var et modelprojekt til fremme af behandlingsindsatsen, gennemført i samarbejde mellem herberger, dag- og døgnbehandlingstilbud, kommuner og amter, ledet af Overførstergården. Projektet blev støttet af Socialministeriet. Rapporten gav en række anbefalinger, som dog ikke har gjort det store indtryk. Alkoholmisbrug er sammen med misbrug af stoffer og for meget lægeordineret medicin stadig en stor barriere mod hjemløses integration i samfundet.

”Fælles indsats mod hjemløshed”. En debatbog, udgivet 2016 af Overførstergården.

Donationer

Fonden donerede i 2020 til to organisationer, som gør en stor og positiv forskel for hjemløse. Hus Forbi fik kr. 100.000, som bruges til udvikling af en ny socialøkonomisk virksomhed. Landsforeningen af Væresteder fik ligeledes kr. 100.000 som bruges til anskaffelse af bordgolf på værestederne og afvikling af en landsturnering mellem værestederne.

Fonden beslutter donationerne og modtagerne bestemmer, hvordan midlerne gør bedst nytte. Der kan ikke ansøges om midler.